Architectural Mesh Types for Sun Protection

Preview Mesh Type Open Area
4243 EGLA-TWIN 4243 ~ 57%
1033 DOGLA-TRIO 1033 ~ 67%
2022 LARGO-PLENUS 2022 ~ 25%
3571 DOKAWELL-MONO 3571 ~ 60%
3601 DOKAWELL-MONO 3601 ~ 52%
4253 EGLA-TWIN 4253 ~ 51%
4391 EGLA-MONO 4391 ~ 52%
4881 EGLA-MONO 4881 ~ 52%
8123 MULTI-BARRETTE 8123 ~ 64%
8130 MULTI-BARRETTE 8130 ~ 46%
4222 EGLA-DUO 4222 ~ 46%
4262 EGLA-DUO 4262 ~ 52%
2045 LARGO-TWIST 2045 ~ 38%
2032 LARGO-NOVA 2032
1950 DOKA-PRO 1950
Top